Foredrag: Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping?

20 april 2018 13:00–15:00

FNs bærekraftsmål – det er ikke lenge til 2030…

Foredragsholder
Vidar Skagestad

FoU for bærekraftig vekst mot 2030

Foredragsholder
Ragnar Tveterås

Havbruksnæringen og Norge har forpliktet seg på FNs bærekraftsmål fram mot 2030. Utfordringen er å operasjonalisere disse målene for havbruk, og forstå implikasjoner dette får for prioritering og innretning av forskningen. Mer enn noen gang før trenger vi forskning for å vokse bærekraftig – både for å utvikle de nye teknologiske løsningene, og for å etablere samfunnets kriterier og spilleregler for bærekraftig vekst.

En dobling av havbruksproduksjonen fram mot 2030 krever mange innovasjoner. Noe av usikkerheten når det gjelder forskningsbehov, handler om mix'en av produksjonsvekst i kystsonen, på land og offshore. Samfunnet må makte å gjøre rasjonelle avveininger i tildeling av arealer og produksjonskapasitet, noe som innebærer en aksept for at også havbruk har fotavtrykk. Her må forskningen bidra med premisser og modeller for vekst. Betydelige deler av forskningen krever også effektive modeller for samhandling mellom næring, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer.

Næringens behov for forskning

Foredragsholder
Geir Molvik

Næringen er avhengig av forskning for å kunne fem-dobles på en bærekraftig måte. Vi trenger å vite mer om hva som skjer i havet, og hvordan miljøavtrykket av produksjonen kan reduseres ytterligere ved bruke av nye ingredienser i fôret, bedre oppdrettsteknologi på fiskens premisser, og gjennom mer effektiv foredling og transport.  Verdiskapningen fra næringen er langt større enn den oppdrettsselskapene står for, også det bør forskningen avspeile.

FHF – Prioriteringer og utlysninger i 2018

Foredragsholder
Sven Martin Jørgensen

HAVBRUK: kommende utlysninger

Foredragsholder
Bjørn Hersoug