Foredragsholdere

Aina Bartmann
Aina Bartmann
Leder
Nettverk for GMO-fri mat
Aina Bartmann har siden 2014 vært daglig leder i Nettverk for GMO fri mat og fôr. Dette er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Hovedformålet for arbeidet er å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-frie alternativer.
Bartmann har bakgrunn som geitebonde i Troms, har vært leder av Norsk Bonde – og Småbrukarlag og hadde ansvar for etableringen av Bondens marked i Norge.
Bartmann var medlem i Bioteknologinemda (nå rådet) i 8 år. Hun har også vært styreleder for GenØk – Senter for Biosikkerhet og Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU)
Anna Wargelius
Anna Wargelius
Gruppeleder
Havforskningsinstituttet
Forskningssjef Anna Wargelius jobber med reproduksjon og utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Hun er master i biologi fra Universitetet i Uppsala og tok deretter doktorgrad i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2001. Deretter har hun vært ved Havforskningsinstituttet der hun de senere årene har jobbet mye med å forstå grunnleggende reproduksjonsegenskaper i laks, som for eksempel tid for kjønnsmodning og hvordan man produserer steril fisk til akvakultur. Hennes gruppe har vært de første til å utvikle CRISPR-Cas9-teknologi i laks, og de har klart å produsere laks uten kjønnsceller. Sammen med sitt team har Wrangelius også identifisert genetikken bak egenskaper hos laksen som bidrar til tidspunkt for kjønnsmodning og sykdomsresistens.
Bjørn Hersoug
Bjørn Hersoug
Professor og programstyreleder HAVBRUK
UiT Norges arktiske universitet
Bjørn Hersoug er professor ved UiT – Norges arktiske universitet, og leder programstyret for HAVBRUK. Han har vært medlem av programstyret siden 2016, og overtok som leder fra 2018.
Som professor og samfunnsviter har han i sin forskning blant annet har vært opptatt av havbruksnæringens rammebetingelser og effekter i lokalmiljøene. Han var en sentral bidragsyter til boka om havbruksnæringens historie, og har lang erfaring fra forskning på ressursforvaltning, både i Norge og en rekke u-land.
Bjørn Rønningen
Bjørn Rønningen
Redaktør
lokalavisen Hitra Frøya
Bjørn Lie Rønningen er redaktør i lokalavisen Hitra-Frøya de ti siste år. Avisen har rapportert fra både oppturer og nedturer i havbruksnæringa. Rønningen har bakgrunn fra Adresseavisen og Tønsbergs Blad/TV Vestfold.
Christina Abildgaard
Christina Abildgaard
Avdelingsdirektør
Norges forskningsråd
Christina Abildgaard er avdelingsdirektør for marine ressurser og miljø i Forskningsrådet. Avdelingen har ansvar for programmene HAVBRUK og MARINFORSK, og for Norges deltakelse i det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans. Hun har erfaring fra arbeid både i departementer, forskning og industri, og hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale utvalg og komiteer om marin forskning og forskningspolitikk, som JPI Oceans Management Board og styringskomiteen for “The Ocean Economy in 2030”. Abildgaard har en Ph.D.-grad innenfor bioteknologi fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).
Dorothy Jane Donkel
Dorothy Jane Dankel
Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
Dr. Dorothy Dankel er havforsker og jobber tverrfaglig med temaer innenfor fiskeri- og havbruksforvaltning. Hennes tverrfaglige bakgrunn startet med en "liberal arts"-bachelorgrad ved Hillsdale College i USA, og fortsatte med fiske- og akvakulturfokus ved Universitetet i Bergen. Hun har hatt forskningsopphold i Østerrike ved International Institute of Applied Systems Analysis, og i USA ved University of Massachusetts, Dartmouth, School of Marine Science and Technology og ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om erfaringer med Responsible Research and Innovation (RRI) forskning og koordinering i prosjektet VIRGIN Salmon ved Havforskningsinstituttet og dCod 1.0-prosjektet ved Universitetet i Bergen.
Ellen Hambro
Ellen Hambro
Administrerende direktør
Miljødirektoratet
Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet, et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med omlag 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Hambro ble utnevnt til direktør for Miljødirektoratet fra 1. juli 2013, samtidig med opprettelsen av Miljødirektoratet ved sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Hambro er utdannet jurist og har tidligere vært ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.
Geir Molvik
Geir Molvik
Administrerende direktør
Cermaq
Geir Molvik er konsernsjef i Cermaq, et av verdens største lakseoppdrettsselskap med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Geir Molvik begynte i Cermaq som adm. direktør for EWOS Norge i 2006. Han har lang erfaring fra næringen, inkludert Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua i Norge og fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada samt Tassal Ltd. i Tasmania i Australia. Geir Molvik er nestleder i Sjømat Norge og styremedlem i FHF. Geir Molvik er fiskerikandidat fra UiT.
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Sjømat Norge
Geir Ove Ystmark jobber som adm. dir. i Sjømat Norge. Sjømat Norge er NHOs landsforening for de marine næringene og representerer mer enn 550 bedrifter. Hele verdikjede havbruk, inkludert teknologi og servicenæringen, og villfisknæringen fra kaikanten og ut til markedet, samt biomarine næringer, er medlemmer.
Geir Pollestad
Geir Pollestad
leder
Stortingets næringskomite
Geir Pollestad er representant fra Rogaland for Senterpartiet på Stortinget og leder Næringskomiteen. Han har møtt fast på Stortinget siden 2009 og har vært medlem av Næringskomiteen siden 2014. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2006. Han har i flere perioder fra 2007 til 2013 vær politisk rådgiver og statssekretær i ulike departementer.
Ivar A. Iversen
Ivar A. Iversen
Redaktør
Morgenbladet
Ivar A. Iversen er redaksjonssjef i Morgenbladet og leder det redaksjonelle arbeidet i avisen. Han er utdannet statsviter og har tidligere jobbet i Dagsavisen, blant annet som utenriksredaktør, debattredaktør og redaksjonssjef. Ukeavisen Morgenbladet har de siste månedene hatt en artikkelserie gående om forholdet mellom forskning, næring og politikk i oppdrettsbransjen.
Kristen Ulstein
Kristen Ulstein
Spesialrådgiver
Norges forsknignsråd
Spesialrådgiver Kristen Ulstein er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Han er utdannet cand.polit. med MA i medier og kommunikasjon. Han begynte å jobbe med kommunikasjon i 1979, og har vært leder i Grønn Hverdag. Han har jobbet med forskningskommunikasjon på mange områder – fra energi, via polar og klima, til samfunn og helse. Ulstein har bodd nesten ti år i Afrika.
Marianne Lien
Marianne Lien
Professor
Universitetet i Oslo
Marianne Elisabeth Lien er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og er også ernæringsfysiolog. Hun har gjort feltarbeid i lakseindustrien i Norge og i Australia, og har utgitt boka Becoming Salmon; Aquaculture and the Domestication of a Fish (University of California Press, 2015) samt en rekke artikler om havbruk. Gjennom sin forskning viser hun hvordan laksen utfordrer våre forestillinger om hva husdyrhold kan være. Lien er opptatt av havbruksrevolusjonens kulturhistorie, hvilke nye former for kommunikasjon mellom arter næringen kan gi rom for, og hvilke utfordringer den stiller oss overfor.
Petter Arnesen
Petter Arnesen
Norsk Industri
Petter Arnesen er for tiden fagsjef for akvakultur i Norsk Industri og uavhengig konsulent for Fish Farming Matters ANS. Arnesen har en Ph.D.-grad i husdyrernæring fra NMBU i 1993. Han har senere hatt ulike lederposisjoner i bedrifter som BioMar, Fjord Seafoods og Marine Harvest. Han er spesielt interessert i forhold som er viktige for bærekraftig utvikling av havbruk på lang sikt og for havbruksnæringens omdømme i samfunnet.
Ragnar Tveterås
Ragnar Tveterås
Professor
Universitetet i Stavanger
Ragnar Tveterås er professor i industriell økonomi og leder Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH. Tveterås har forsket på havbruk og sjømatnæringen i to tiår. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter og utredninger, herunder en norsk offentlig utredning av sjømatnæringen (NOU 2014:16) for Stoltenberg- og Solberg-regjeringen.
Sigrid Bratlie
Sigrid Bratlie
Seniorrådgiver
Bioteknologirådets sekretariat
Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia og har en Ph.D. fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Dette arbeidet ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Sigrid Bratlie jobber nå som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, hvor hun følger utviklingen innenfor bioteknologi tett, med fokus på de vitenskapelige og samfunnsmessige sidene ved dette. Hun bruker mye tid på å formidle kunnskap om CRISPR og annen bioteknologi til både akademikere og byråkrater, skoleelever og mannen i gata.
Sven Martin Jørgensen
Sven Martin Jørgensen
Fagsjef fiskehelse
FHF
Sven Martin Jørgensen er fagsjef for fiskehelse i FHF. Han har en doktorgrad i molekylærbiologi og immunologi fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som seniorforsker i instituttsektoren, med fokus på virussykdommer, smoltkvalitet, hjertefysiologi, immunologi, genomikk og klinisk ernæring på laksefisk.
Tonje Osmundsen
Tonje C. Osmundsen
Forskningssjef
NTNU
Tonje C. Osmundsen er forskningssjef ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning. Hun er statsviter og har en doktorgrad i organisasjonsforskning. Hun har forsket på havbruksnæringens organisering og rolle i samfunnet i en årrekke. I flere forskningsprosjekter har hun studert næringens beslutningsprosesser og evne til koordinering når det gjelder sykdom og parasitter, hvordan sikkerhet for folk blir ivaretatt på merdkanten, og hvordan havbruksaktørene ivaretar velferd og helse hos laksen. Hun leder flere prosjekter finansiert av Forskningsrådets program HAVBRUK som fokuserer på den offentlige havbruksforvaltningen på lokalt og nasjonalt nivå, internasjonale sertifiseringsordninger for bærekraft, og det offentlige ordskifte om norsk lakseoppdrett. Hun er en aktiv foredragsholder, og søker å bidra til en opplyst og balansert debatt om norsk havbruk.
Vidar Skagestad
Vidar Skagestad
Avdelingsdirektør
Norges forskningsråd
Vidar Skagestad er direktør for Forskningsrådets avdeling for landbaserte bioressurser og miljø. Han har en Ph.D. fra Universitet i Oslo innenfor fysikalsk kjemi fra 1995. Etter mer enn 10 år med forskning, innovasjon og ledelse i norsk og internasjonal biotekrelatert industri, har Skagestad siden 2006 hatt ulike roller i Forskningsrådet. Avdeling for landbaserte bioressurser og miljø, som han nå leder, har bl.a. ansvar for forskning og innovasjon som bidrar til å utvikle norske biobaserte verdikjeder innenfor miljømessige og bærekraftige rammer.