Er genredigering ok?

19 april 09:00 - 11:30
Sonja Henie

Er genredigering ok?

Aina Bartmann
Aina Bartmann
Leder
Nettverk for GMO-fri mat
Aina Bartmann har siden 2014 vært daglig leder i Nettverk for GMO fri mat og fôr. Dette er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Hovedformålet for arbeidet er å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-frie alternativer.
Bartmann har bakgrunn som geitebonde i Troms, har vært leder av Norsk Bonde – og Småbrukarlag og hadde ansvar for etableringen av Bondens marked i Norge.
Bartmann var medlem i Bioteknologinemda (nå rådet) i 8 år. Hun har også vært styreleder for GenØk – Senter for Biosikkerhet og Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU)

Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr.  Vi er ikke prinsipielt mot bruk av genteknologi/GMO.

Nettverket har tidligere anbefalt forbud mot «gamle» GMO-er primært fordi vi mener de ikke bidrar til bærekraftig utvikling. Nye genredigeringsmetoder kan bidra til bedre GMO-er i framtiden, men det er nødvendig med mer kunnskap før de eventuelt tas i bruk i stor skala.

Nettverket mener norske forskningsmiljøer må styrkes. Det gjelder både forskning på konkrete bruksområder og forskning på langsiktige konsekvenser for økosystemer og for dyrs og menneskers helse.

Det er viktig at genredigering ikke blir brukt som en sovepute i forhold til bærekraftige løsninger for havbruksnæringen. Dersom man for eksempel satser på å ta i bruk steril laks må likevel problemene med rømming løses.  Det er heller ikke en løsning å bruke genredigering til å flytte «fôrproblemet» opp på land der kampen om arealer allerede er hard.

Åpenhet og tillit vil være avgjørende for om GMO vil bli akseptert av forbrukere og matprodusenter. Sporing og merking av produkter er derfor nødvendig av hensyn til forbrukernes rett til å gjøre informerte valg. Sporing er også nødvendig for overvåking av økosystemene.

Neste generasjons GMO-er, inkludert genredigerte organismer, må reguleres gjennom genteknologiloven som i dag.