FoU for bærekraftig vekst mot 2030

20 april 13:00 - 15:00

FoU for bærekraftig vekst mot 2030

Ragnar Tveterås
Ragnar Tveterås
Professor
Universitetet i Stavanger
Ragnar Tveterås er professor i industriell økonomi og leder Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH. Tveterås har forsket på havbruk og sjømatnæringen i to tiår. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter og utredninger, herunder en norsk offentlig utredning av sjømatnæringen (NOU 2014:16) for Stoltenberg- og Solberg-regjeringen.

Havbruksnæringen og Norge har forpliktet seg på FNs bærekraftsmål fram mot 2030. Utfordringen er å operasjonalisere disse målene for havbruk, og forstå implikasjoner dette får for prioritering og innretning av forskningen. Mer enn noen gang før trenger vi forskning for å vokse bærekraftig – både for å utvikle de nye teknologiske løsningene, og for å etablere samfunnets kriterier og spilleregler for bærekraftig vekst.

En dobling av havbruksproduksjonen fram mot 2030 krever mange innovasjoner. Noe av usikkerheten når det gjelder forskningsbehov, handler om mix'en av produksjonsvekst i kystsonen, på land og offshore. Samfunnet må makte å gjøre rasjonelle avveininger i tildeling av arealer og produksjonskapasitet, noe som innebærer en aksept for at også havbruk har fotavtrykk. Her må forskningen bidra med premisser og modeller for vekst. Betydelige deler av forskningen krever også effektive modeller for samhandling mellom næring, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer.