Taredyrking – en næring i vekst

18 april 14:00 - 15:30
Kunst

Taredyrking – en næring i vekst

Taredyrking er en næring i vekst som har et stort potensial til å bli ny norsk industri. Kunnskapsplattformen MACROSEA (www.macrosea.no) har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold. Produksjonsbiologi og teknologi står sentralt for å oppnå dette. Dagens tarenæring kan sammenlignes med lakseoppdrett på 70-tallet. Laks ble en formidabel suksess. Skal vi lykkes med å industrialisere taredyrking trenger vi kompetanse- og erfaringsoverføring fra oppdrett og fiskeri, i tillegg til høy grad av digitalisering, standardisering og automatisering av land- og sjøanlegg.

Tare kan blant annet kan brukes til mat, fôr, materialer og energi. I dag er det stort sett bare dyrking til mat som er lønnsomt, men utvikling av ny teknologi kan endre dette. I løpet av noen tiår trenger vi både mer fôr og store volum fornybare råstoff. Industriell taredyrking kan være en del av løsningen. Foreløpige resultater fra et nasjonalt dyrkingsprogram viser at tare kan vokse fra 2 mm til 2 m lengde ila 4-5 mnd, og at det er store sesongmessige- og geografiske forskjeller i vekst og begroing fra Sør- til Nord-Norge som må hensyntas i dyrkingsstrategier. Modellsimuleringer indikerer at det kan dyrkes rundt 70 tonn per hektar i kyst- og fjordområder, med potensial opp mot 140 tonn i gode kystområder og at vi kan dyrke i størrelsesorden 20 millioner tonn bare i Midt-Norge. Prosjektet har utviklet forbedrede dyrkingsmetoder for småplanter og bildeanalysemetoder for å vurdere kvalitet av disse i landanlegg. En prototype av en tarespinner er utviklet for bruk til utsett i sjøanlegg, noe som har økt hastigheten av utsett av tare med 10 ganger. Det har blitt gjort slepeforsøk med modeller av sukkertare for å måle drag-krefter og etablere et simuleringsverktøy for forankring og dimensjonering av sjøanlegg, og en mulighetsstudie av et nytt produksjonskonsept for storskala produksjon har resultert i et designstudie kalt MACROSEA-eSpoke.  Anleggskonseptet bruker teknologi fra lakseoppdrett og tilrettelegger for fullskala automatisert utsett- og høsteoperasjoner. Resultatene fra prosjektet legger grunnlag for en videre satsing på industriell produksjon og foreslår sammen med andre prosjekter innovasjoner som kan gjøre havnasjonen Norge verdensledende på taredyrking.

Prosjektet har fire års varighet (2016-2019) med en økonomisk ramme på 25 millioner kroner. Det ledes av SINTEF Ocean AS med forskningspartnere fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges Arktiske Universitet, Akvaplan-niva og Norsk Institutt for Vannforskning, i tillegg til partnere fra Skottland, Danmark, Kina og USA og en sterk industrigruppe.