Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer

18 april 14:00 - 15:30
Kunst

Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer

Norges kystområder har unike miljøforhold for dyrking av marine ‘planter’ som tang og tare. Dyrking av tare har gitt gode resultater og har fått mye oppmerksomhet de seneste år, da de utgjør en ressurs for mat til mennesker og dyr, til medisin og kosmetikk, samt biodrivstoff og råstoff for ulik industri. Dyrking må gjøres på en bærekraftig måte hvis vi skal bevare miljøet samtidig som vi sikrer en langsiktig, lønnsom industri innen taredyrking. Foreløpig vet vi lite om hvilke effekter taredyrking kan ha på naturlige kystsamfunn av planter, alger og dyr, og om taredyrking kan endre den naturlige balansen mellom organismer i næringskjeden på uheldig vis.

Vil dyrking av tare påvirke livet langs kysten? Vil storskala dyrking kunne gi positive effekter, f.eks. som klimatiltak eller gjennom å fjerne næringsstoffer fra vannet? Eller vil storskala dyrking utgjøre en trussel mot våre naturlige økosystemer? Dette er noen av de viktige spørsmålene som et pågående NFR-prosjekt skal svare på (KELPPRO, 2017-2020 – www.kelppro.net). Blant taredyrkingens positive effekter er opptak av næringsstoffer og CO2 fra havet, noe som kan bidra til å redusere marin eutrofiering og havforsuring. Blant mulige negative konsekvensene er opptak av næringsstoffer i allerede næringsfattige områder og uhensiktsmessig avsetning av store mengder tare på havbunnen, noe som kan føre til oksygenmangel, endring i naturlig biologisk mangfold og dårlig økologisk tilstand.

Presentasjonen vil gi en oversikt over mulige positive og negative påvirkning av tareoppdrett på kystmiljøet, og et innblikk i kunnskapsstatusen for norsk og internasjonal forskning på feltet. Foreløpige resultater vil bli presentert, inkludert data på eksport og tap av tarebiomasse fra forsøksanlegg og resultater fra numerisk modellering (SINMOD) av ulike dyrkingsscenarier, fra dagens produksjon til mulig storskala produksjon i Norge fram mot 2050. Resultatene vil bli sett i sammenheng med sannsynlige miljøkonsekvenser og utviklingen av en tarenæring og behovet for en relevant fremtidig bærekraftig forvaltning.