Verdiskaping og ringvirkninger i den norske havbruksnæringen

18 april 14:00 - 15:15
Film

Verdiskaping og ringvirkninger i den norske havbruksnæringen

SINTEF har utført årlige studier av sjømatnæringens økonomiske betydning over en periode på 15 år. Studiene viser at den norske havbruksnæringen har hatt en betydelig vekst siden 1990-tallet og fram til i dag. Fra 1970 til 2016 har den norske sjømatnæringen nesten ti-doblet sitt verdiskapingsbidrag, noe som i stor grad skyldes veksten i havbruksnæringen. Til sammenligning var veksten i Norges BNP om lag 3,5 ganger i den samme perioden. I 2016 sysselsatte den havbruksbaserte verdikjeden vel 29 200 årsverk, inkludert ringvirkninger hos leverandørene. Verdiskapingen målt i bidrag til BNP var om lag 61 milliarder kroner i 2016, inkludert ringvirkningene. Verdiskapingen har økt kraftig de siste årene på grunn av gode priser på laks og regnbueørret. Verdiskapingen per årsverk i havbruksnæringen var i 2016 over 5 millioner kroner, opp fra om lag 2,5 millioner de foregående tre årene. Gjennomsnittet for Fastlands-Norge har i den samme perioden ligget på noe under 1 millioner kroner per år.

 

Teknologi- og serviceleverandørene utgjør en svært viktig del av havbruksnæringen og står for en stor del av den samlede verdiskapingen.. Disse leverandørene representerer mye av innovasjonskraften i næringen og samarbeider tett med (havbruks)selskapene og FoU-institusjonene om utvikling av nye produkter og løsninger. Teknologi- og serviceleverandørene består av mange ulike typer selskaper, for eksempel leverandører som spesialiserer seg mot havbruksnæringen og andre deler av sjømatnæringen, leverandører som også leverer til maritim næring og petroleumsnæringen og leverandører til næringslivet generelt. I de senere årene har havbruksnæringen blitt mer og mer interessant for leverandører som ikke tidligere har levert til næringen. Behovet for å utvikle løsninger mot lakselus og utvikling av ny oppdrettsteknologi er to områder som trekker nye leverandører til havbruksnæringen.

 

I en fersk kartlegging gjort av SINTEF er over 800 teknologi- og serviceleverandører til havbruksnæringen identifisert. Beregninger basert på kartleggingen viser at i 2015 sysselsatte teknologi- og serviceleverandørene til havbruksnæringen om lag 15 600 årsverk og hadde et bidrag til BNP på 18,6 mrd kroner. Fôrleverandørene står for en betydelig del den direkte verdiskapingen (26 %), men bidrar mindre til sysselsetting.

 

Behovet for å redusere kostnader i havbruksnæringen, den kraftige teknologiutviklingen og internasjonale trender gir store muligheter for videre utvikling for leverandørnæringen. Samtidig vil mer krevende kunder, behovet for kapital til utvikling, samt ønsket om å selge i et internasjonalt marked, kunne bety at det er nødvendig med en strukturering mot større leverandørbedrifter.