Utvikling av robuste nøter

18 april 14:00 - 15:15
Olympia

Utvikling av robuste nøter

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle kunnskap, testmetoder og retningslinjer for utvikling av mer robuste oppdrettsnøter. Dette vil bidra til økt bærekraft i havbruk, ved redusert rømming og lavere forbruk av nøter.

Prosjektet frambringer ny og viktig kunnskap om forhold som påvirker levetid og styrke til not under produksjon av fisk. Levetiden til oppdrettsnøter er blant annet avhengig av fysiske, kjemiske og biologiske belastninger fra utstyr og miljø, not-materialer og overflatebehandling, og hvordan nota håndteres. Dette er erfart av produsenter og brukere av oppdrettsnøter, men lite av dette har vært vitenskapelig studert og dokumentert. Med grunnlag i forskningsaktiviteter i prosjektet og industripartnernes erfaringskunnskap utvikles nye testmetoder og testprosedyrer for vurdering og dokumentasjon av egenskaper til notlin utsatt for forskjellige former for slitasje og svekkelse som oppstår under drift. Det er fokus på kontaktslitasje, slitasje ved vask av not og skader som følge av feil kjemikaliebruk og uhell. I tillegg legges det vekt på å utvikle objektive måle- og testmetoder for notlin som hele bransjen står bak, slik at man kan utvikle bransjestandarder og gi kunnskapsbaserte innspill til framtidige revisjoner av norsk standard NS9415. Dette inkluderer også pågående revidering av NS9415, hvor prosjektet har bidratt med konkrete endringsforslag.

Prosjektet har ført til etablering av et miljø som arbeider med å løse felles FoU-utfordringer for å fremme innovasjon innen utvikling av nøter i havbruk. Dette miljøet har form som et bransjeforum for notprodusenter på det norske markedet, og inkluderer også ledende forskningsmiljø på området.

Resultater fra prosjektet antyder at de viktigste årsakene til svekkelser og skader på not er strukturelle endringer i notlinet (krymping) og slitasjeskader fra kontakt med utstyr som kjetting-komponenter, flytekrage, høytrykksspyling-utstyr og annet. Prosjektet har utarbeidet spesifikasjoner på utstyr for måling av motstandsdyktighet mot slitasje, slik at man kan få verktøy til utvikling av forbedrede produkter i så måte.

Prosjektet har også identifisert og tatt tak i utfordringer med definisjon og måling av dimensjoner til notlin som brukes i oppdrettsnøter, inkludert maskestørrelse, trådtykkelse og soliditet. Det ble konkludert med at det er et behov for å komme fram til objektive målemetoder, og det arbeides med å definere måleutstyr basert på bildebehandling.