HMS-undersøkelsen i havbruk 2016

18 april 14:00 - 15:15
Olympia

HMS-undersøkelsen i havbruk 2016

Havbruksnæringen har en ambisjon om å øke produksjonen i årene som kommer og utforsker blant annet mulighetene for å flytte produksjon til land eller til havområder som er mer eksponert for strøm og bølger. Dette vil stille nye krav til HMS-arbeidet i næringen.

Tidligere studier viser høye personulykkestall sammenlignet med andre næringer. Det finnes imidlertid få studier som tar for seg sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse og belyser tema som sykefravær, trivsel og helseplager. Prosjektet "Safer operations and workplaces in fish farming" skal bidra til økt kunnskap om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på sin arbeidsplass. Dette er kunnskap som bør legges til grunn for tiltak som forebygger arbeidsrelatert fravær ved å redusere risiko for ulykker og helseplager.

Presentasjonen oppsummerer funn fra en spørreundersøkelse blant ansatte i havbruksnæringen om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på deres arbeidsplass. Undersøkelsen ble gjennomført per telefon høsten 2016. I alt 447 ansatte som hadde sitt arbeid på oppdrettsanlegg eller servicefartøy deltok. Av disse jobbet 258 som røktere/driftsteknikere, 110 som driftsledere, 60 som mannskap på servicefartøy og 19 i andre stillinger i selskapene.

Funnene viste at deltakerne opplever å ha god helse og at de trives meget godt. I alt 97 prosent trives på jobb som oftest eller alltid. Hovedårsakene til trivsel var et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Det er imidlertid rom for forbedring på flere områder. Undersøkelsen viser at muskel- og skjelettplager er den vanligste arbeidsrelaterte helseplagen. Smerter i nakke, skuldre, armer, rygg og hender er vanligst. Omtrent halvparten av det arbeidsrelaterte fraværet skyldes og belastningsplager og det er også mange ansatte som bekymrer seg for at dette er plager som kan påvirke helsa deres negativt nå eller på sikt. Akutte skader er den nest vanligste årsaken til sykefravær og bekymring.

Deltakernes vurdering av sikkerhetsklimaet i næringen gir et positivt bilde, men et stort flertall av deltakerne i undersøkelsen (76 prosent) melder om at de eller deres kolleger har opplevd nestenulykker de to siste år. Det er utfordringer knyttet til arbeidspress, vedlikehold og involvering av ansatte når prosdyrer skal utformes og innføres.

For å bedre ansattes helse, øke sikkerheten og slik redusere arbeidsrelatert fravær, må næringen, inkludert teknologileverandører, prioritere tiltak og teknologiske løsninger som kan forebygge uheldig arbeidsbelastning og operasjonell risiko i det daglige. 

Thorvaldsen, Trine, Holmen, Ingunn M., Kongsvik, Trond (2017) HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. Trondheim: SINTEF Rapport OC2017 A-113