B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk

18 april 15:30 - 16:45
Olympia

B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk

For bedre å forstå hvordan infeksjoner, stress og vaksinering påvirker immunsystemet trengs flere verktøy, inkludert antistoffer, som kan detektere molekyler uttrykt hos ulike immunceller. Slike antistoffer er viktige for å identifisere spesifikke leukocyttpopulasjoner og sortere disse ut som reine populasjoner ved FACS-analyser. Vår forskningsgruppe studerer B-celleresponser og deres dynamikk etter virusvaksinering. Til nå har mangelen på spesifikke antistoffer for å skille ulike B-celle subpopulasjoner begrenset mulighetene for denne type studier. Vi har derfor tatt i bruk masse spektrometri (MS) til å identifisere overflatemarkører hos IgM+ blodleukocytter fra atlantisk laks, og sammenlignet disse med overflateproteiner identifisert hos to laksecellelinjer, ASK og SSP-9. Av åtte overflatemolekyler kun identifisert hos IgM+ celler, ble CD9, CD22 og CD79A valgt ut for videre studier. Hos pattedyr er homologer til CD22 og 79A utelukkende uttrykt i B celler, mens CD9 påvises både i B1 B-celler og myeloide celletyper. qPCR analyser bekreftet høye nivåer av CD22 og CD79A mRNA hos FACS-sorterte fornyre B-celler fra laks. Dette i kontrast til IgM- ikke-adherente og adherente fornyreceller, hvor nivået var svært lavt. CD9, derimot, var høyest uttrykt hos «store» IgM- celler (mulige plasmablaster/plasmaceller) og i adherente IgM- celler (myeloide celler). Videre studier, hvor IgM+ subpopulasjoner fra fornyre ble stimulerte med CpG og LPS i 72 timer, viste at både CD22 og 79A mRNA ble nedregulert sammenlignet med ikke-behandlet kontroll. Resultatene samsvarer med lignende studier gjort i pattedyr og viser at disse proteinene hos laks kan ha regulatoriske funksjoner knyttet til B celle aktivering /differensiering. Videre viser våre data at CD22 og CD79A kan være egnede markører for alle B cellepopulasjoner, mens CD9 kan brukes til å identifisere spesifikke B celler under differensiering til plasmaceller.