Innledende resultater fra PROMAC

18 april 17:00 - 18:00
Kunst

Innledende resultater fra PROMAC

PROMAC (Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder) er et prosjekt finansiert av HAVBRUK2-programmet i Norges forskningsråd for perioden 2015-2018. Prosjektkonsortiet ledes av Møreforsking og består av både norske (SINTEF, NIBIO, NTNU og NMBU) og europeiske (CEVA, MATIS og SLU) forskningsinstitutt, så vel som industripartnere (Tafjord Kraftvarme, Felleskjøpet Fôrutvikling, Firmenich, Blue Legasea, The Northern Company, Orkla Foods, Hortimare og Marinox). PROMAC undersøker ulike tilnærminger til hvordan det gjennom dyrking av makroalger kan framstilles proteiner og energi til dyrefôr og helsefremmende ingredienser til menneskemat. I prosjektet fokuseres det på de tre makroalgeartene butare (Alaria esculenta), sukkertare (Saccharina latissima) og søl (Palmaria palmata). I forskningsarbeidet inngår å (i) undersøke variasjoner i råvaresammensetning og kvalitet fra både høstede og dyrkede makroalger, (ii) utvikle primærprosesser som forbedrer råvareegenskapene, (iii) etablere fraksjonerings- og ekstraksjonsmetoder for å anrike fordelaktige proteiner eller fjerne uønskede antinæringsstoffer og (iv) evaluere nærings- og helseverdi av prosesserte makroalgeingredienser til ulike dyregrupper. Vilt og dyrkede makroalger fra Nord-Norge, Midt-Norge, Frankrike og Island er høstet og analysert for sammensetning og kvalitet, og benyttet som råstoff til dyreforsøk. Det er videre gjort undersøkelser av hvordan høsting, prosessering og lagring påvirker innhold (e.g. jod) og sensoriske egenskaper til de ulike artene. Screening av prosessbetingelser for framstilling av proteinrike fraksjoner ble gjennomført i laboratorieskala. Fraksjoner for evaluering av fordøyelighet i mink og in vitro fermenteringer med vombakterier fra drøvtyggere ble produsert fra 200 kg hver av sukkertare og søl. 25 kg butare ble også opparbeidet for in vitro fermenteringer. Basert på resultatene fra fordøyelses- og fermenteringsforsøk, ble 750 kg sukkertare opparbeidet i en storskalaproduksjon og 25 kg tørket produkt med høyt proteininnhold og redusert salt og jod er testet i fôringsforsøk med sau. Fôringseksperimenter med mink er også utført for evaluering av smakelighet og fordøyelighet av hel og konsentrert sukkertare og søl, samt effekter på tarmhelse og mikrobiota. Eksperimenter er utført med sebrafisk for detaljert evaluering av effekter på tarmens immun- og barrierefunksjoner. For å redusere energien som kreves til primærprosessering av makroalger, har PROMAC inkludert en casestudie hvor det benyttes overskuddsvarme fra et forbrenningsanlegg til tørking og prosessering. Det er videre blitt gjennomført en kartlegging og vurdering av ulike varmekilder ved Tafjord Kraftvarme med tanke på tørking av makroalger. Det er også arbeidet med en generisk energimodell hvor tørkekinetikk for sukkertare er vurdert. Data er samlet inn til livssyklusanalysen, Material and Energy Flow Analysis, og de bioøkonomiske modellene. Beskrivelse av verdikjedene og prinsippene for modeller har blitt skissert. PROMAC sikter mot en tverrfaglig forskningsinnovasjon, og makroalgeproduktene og deres mulige anvendelse vil bli presentert på tvers av fagområdene som er representert i prosjektets arbeidspakker. Mer informasjon om prosjektet i størrelsesorden 35 mill. NOK finnes på nettsiden www.promac.no.