Tarmhelse hos laks fôret med gjær fra trær

18 april 17:00 - 18:00
Kunst

Tarmhelse hos laks fôret med gjær fra trær

Norsk oppdrettsnæring er i vekst, noe som blant annet fører til økt etterspørsel etter råvarer til fiskefôrproduksjon. Tradisjonelt sett har marine råvarer som fiskemel vært den viktigste proteinkilden i laksefôr, men tilgangen på fiskemel kan ikke imøtekomme oppdrettsnæringens utvikling. Økende andel av proteinbehovet dekkes nå av vegetabilske råvarer som ofte er importert. Foods of Norway jobber med å utvikle nye fôrkomponenter fra nasjonale ressurser som trær og makroalger. På denne måten kan Foods of Norway bidra til en uavhengig og bærekraftig utvikling av den norske oppdrettsnæringen. 

Gjær er potensielt en god proteinkilde som dessuten inneholder bioaktive komponenter (f.eks. b-glukaner) som kan ha en immunstimulerende effekt. Candida utilis har vist seg å være en proteinkilde hvor også positive helseeffekter har blitt dokumentert. Det er viktig å sørge for at introduksjon av nye proteinkilder i laksefôret ikke forstyrre homeostasen i tarmen hos laks. 

Målet er å undersøke innvirkningen gjær har på tarmhelse hos laks ved å gjennomføre småskala fôringsforsøk hvor laks ble fôret med enten fiskemel, gjær, soyamel eller soyamel kombinert med ulik innblanding av gjær. Morfologien av den bakre delen av tarmen er vurdert ved histologi. Lengde og areal av simple folder er undersøkt ved morfometriske målinger. T-celle populasjonen (CD3- og CD8-positive celler) er visualisert ved hjelp av immunhistokjemi. 

Histologisk vurdering av baktarmen viste at laks fôret med gjær hadde normal morfologi tilsvarende laks fôret med fiskemel. Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell i T-cellepopulasjon eller morfometriske målinger mellom gjær- og fiskemelgruppene. Laks fôret med soyamel, enten alene eller i kombinasjon med gjær, viste morfologiske forandringer relatert til enteritt samt at morfometriske målinger viste redusert areal og lengde av enkle folder. Generelt var det en økt T-celle populasjonen hos laks fôret med soyamel både intraepitelialt og i lamina propria. Derimot var antall CD8-positive celler lavere hos laks fôret med soyamel i kombinasjon med gjær sammenlignet med laks kun fôret med soyamel. 

Gjær er en alternativ proteinkilde til fiskemel som viser seg å ha immunmodulerende effekt hos laks med betennelse i tarm.