En stim av interesser i et hav av indikatorer

18 april 17:00 - 18:00
Film

En stim av interesser i et hav av indikatorer

Havbruksnæringa har sett en kraftig økning i krav om undersøkelser og rapportering, både fra offentlige og private reguleringsorgan.  I en tid som preges av kvantifisering, måling og standardisering har søken etter de mest anvendelige og formålstjenlige indikatorene fått mye oppmerksomhet. Som en konsekvens av dette står industrien overfor et hav av indikatorer, med manglende enighet om hvilke som best kan lede oppdrettsproduksjon i en mer bærekraftig retning. 

Heller enn å utvikle nye bidrag til denne stadig økende akkumulasjonen har vi gjennom SustainFish-prosjektet foretatt en omfattende kartlegging av allerede eksisterende bærekraftindikatorer for lakseoppdrett og kategorisert disse basert på de utfordringer de forsøker å svare på. Materialet som til nå ligger til grunn for databasen er åtte av de mest utbredte sertifiseringsordningene med relevante standarder for produksjon av laks. Til sammen viser indikatorene at det er et bredt omfang av utfordringer som er forsøkt adressert.

Gjennom dette arbeidet har vi utviklet et kartleggingsverktøy for indikatorer, som utfordrer den tradisjonelle forståelsen av bærekraft ved at det redefinerer dimensjonene og i større grad konkretiserer konseptet. Dette verktøyet vil videre kunne anvendes for å fasilitere bedre dialog og samarbeid mellom ulike aktører som jobber for en mer bærekraftig havbruksnæring, ved å identifisere potensielle mangler, overlapp og nødvendige avveininger mellom de mange utfordringene som næringen står overfor.