Tverrfaglig kunnskap- veien å gå for en bærekraftig utvikling av havbruk?

18 april 17:00 - 18:00
Film

Tverrfaglig kunnskap- veien å gå for en bærekraftig utvikling av havbruk?

Hovedmålet med AquaAccept prosjektet er å utforske hva som er akseptabel innvirkning fra havbruk på kystområder i et tverrfaglig perspektiv, det vil si fra et perspektiv som involverer eksperter i biologi, økologi, økonomi, sosiologi og datavitenskap. Prosjektets endelige mål er å utvikle et beslutningsstøtteverktøy som skal være til hjelp for interessegrupper og beslutningstakere som skal håndtere konflikter mellom havbruk og andre aktiviteter i samme område.

Prosjektet har evaluert indikatorene som i dag brukes til å måle havbruksindustriens miljømessige effekter og har i tillegg testet ut nye indikatorer for å påvise lakselus larver i vannsøylen. De nye biologiske indikatorene vil være med på å gi en mer presis vurdering av de miljømessige konsekvensene av havbruksnæringen. Målet er på sikt å integrere slike indikatorer i faste eller mobile sensorplattformer.

Prosjektet har gjennomført en representativ spørreskjemaundersøkelse vedrørende folks holdninger til havbruk både på nasjonalt og lokalt nivå. Finnøy kommune, Rogaland ble valgt til den lokale studien fordi dette er et område som har mye aktivitet både på og i sjøen. Lokalt ble det i tillegg gjennomført intervjuer med ulike interessegrupper for å utforske og forstå holdninger til havbruksindustrien så vel som interaksjonen mellom ulike sjøaktiviteter. Som en del av prosjektet har det blitt holdt et folkemøte i kommunens bibliotek for å presentere prosjektet og åpne opp for konstruktiv diskusjon mellom deltakerne. På møtet ble havbruksindustrien tilstedeværelse i kommunen diskutert, og da særlig dens konsekvenser for miljøet og lokalbefolkningen. Resultater av feltstudiene ble presentert på Finnøy i Januar 2018.   

En lokal spørreskjemaundersøkelse om holdninger, aktiviteter og interaksjon knyttet til havbruksindustri ble også gjennomført i Mulroy Bay i Irland. Denne vil bli sammenlignet med norske data. Sammenligningen mellom Norge og Irland vil kunne vise likheter og forskjeller mellom de to landene samt gi muligheter til å sammenligne nytten? av beslutningsstøtteverktøyet (SEAGRID) i EU og Norge.

SEAGRID er under utvikling i prosjektet og blir nå testet i Finnøy kommune og i Mulroy Bay (Irland). SEAGRID kan vurdere hvilke områder som er best egnet for havbruk basert på miljø, samfunns og økonomiparameter. Videre kan brukerne, når potensielle steder er identifisert, simulere en rekke scenarier og mulige romlige overlapp med andre sjøaktiviteter i området.