Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig

18 april 17:00 - 18:00
Film

Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig

Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) finansierer prosjektet `Bærekraftindikatorer i norsk havbruk`. Målet med prosjektet er at fakta om miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft skal gjøres mer tilgjengelig. Det finnes mye informasjon på ulike nettsteder allerede, vi ønsker å samle og sammenstille den i en nettportal, slik at det er mulig å synliggjøre trender og utvikling innenfor utvalgte områder.

Nettportalen for bærekraftindikatorer i norsk havbruk skal kunne gi et mer balansert kunnskapsgrunnlag om havbruksnæringens bærekraft. Dette fordi bærekraft har blitt et sentralt element for å vurdere utviklingen av næringen, og fordi begrepet ofte knyttes til miljømessig bærekraft, og i mindre grad til økonomisk og sosial bærekraft.

Nettportalen skal kunne brukes av alle som er interessert i fakta om havbruksnæringen, og gi et bilde på tilstanden i næringen vurdert ut fra tre kriterier: påvirkningen på miljøet, økonomien i næringen og hva slags samfunnsmessige virkninger den gir.

Nettportalen skal vise utviklingen i forhold til en rekke indikatorer som for eksempel lakselus, rømming, sysselsetting og verdiskaping. Portalen vil ikke vekte og gi en vurdering om næringen er bærekraftig eller ikke, men hensikten med portalen er en sammenstilling av fakta om havbruksnæringen. Målet er at det skal bli enklere for beslutningstakere, politikere, media og andre interesserte å finne viktige fakta om havbruksnæringen.

Versjon 1.1 av nettportalen foreligger, men portalen er enda ikke klar for lansering. Innholdet i nettportalen er også blitt kvalitetssikret av ei kvalitetssikringsgruppe. Medlemmene der har høy kompetanse på miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft og om lakseoppdrett. Kvalitetssikringsgruppen skal både vurdere innholdet av nettportalen, og sammenstillingen av informasjonen.

Basert på tilbakemeldingene fra tester og kvalitetssikringsgruppen jobbes det med å forbedre designet og innholdet til nettportalen. Dette involverer forskere, kommunikasjonsfolk, grafikere og programmere. Mange av tilbakemeldingene er enkle justeringer, andre kan være mer utfordrende. I noen tilfeller er det ikke mulig å oppfylle ønsket om endringer pga. mangelfullt datagrunnlag.

Arbeidet med å inkludere nye datasett og indikatorer i nettportalen pågår også for fullt. Planen er å gjennomføre nye tester på ulike brukere. Nettportalen vil igjen bli justert basert på tilbakemeldingene fra brukere og kvalitetssikringsgruppen. Planen er å offentliggjøre nettportalen våren 2018.