Utvikling og klassifisering av røde og melaniserte fokale forandringer hos laks

19 april 14:15 - 15:30
Kunst

Utvikling og klassifisering av røde og melaniserte fokale forandringer hos laks

Melaniserte fokale forandringer i hvit muskulatur er det største kvalitetsproblem ved produksjon av norsk oppdrettslaks. Utvikling av flekker har vært satt i sammenheng med infeksjon med Piscine orthoreovirus (PRV). I dette studiet har vi fulgt en populasjon av laks satt ut i et kommersielt anlegg i Hardanger. Ved utsett var det ikke påvist PRV i fisken. Det ble foretatt syv uttak fra populasjonen fra utsett til slakt. Ved hvert uttak ble 600 individer obdusert, og røde og melaniserte fokale forandringer ble registrert. Foruten representativt antall prøver fra flekker til morfologisk analyse samt fra øvrige organer ble det tatt prøver for PRV-påvisning. Etter makroskopisk alvorlighetsgrad ble forandringene klassifisert i skalaen 1 til 3.

Etter tre måneder i sjø ble det påvist PRV i fisken, først i gjeller hos noen få individer, men etter hvert i flere organer og i hele populasjonen. Prevalensen av røde fokale forandringer var lav og stabil gjennom hele forsøksperioden, men det var økning av melaniserte fokale forandringer over tid. Det ble ikke registrert alvorlige melaniserte fokale forandringer i de første uttakene, men prevalensen av disse økte mot slutten av studiet. Histologiske undersøkelser viste at slike forandringer ble dominert av granulomatøse betennelsesreaksjoner med tilstedeværelse av melanomakrofager. Mindre alvorlige forandringer var til stede ved alle uttak, men økte også utover i produksjonen. Det var stor histologisk diversitet i forandringene: Ingen registrerte histologiske forandringer; tilstedeværelse av melanomakrofager mellom myocytter; fibrose med intakte myocytter og med melanomakrofager i fibrotisk vev; og fibrose med fokale betennelsesinfiltrater. I de røde fokale forandringene ble det funnet blødninger og myocyttnekrose i varierende grad, og dette samsvarte i alvorlighetsgrad med det makroskopiske bildet.

Vi har holdepunkter for at røde fokale forandringer kan utvikle seg uavhengig PRV-status. Vi finner en overgang fra disse til melaniserte fokale forandringer. Funnene viser at innen gruppen melaniserte fokale forandringer er det svært store histologiske forskjeller. Mild grad av melaniserte fokale forandringer var også tilstede før fisken/populasjonen ble PRV-positiv. Alvorlige makroskopiske forandringer ble imidlertid alltid klassifisert som granulomatøse og alltid med tilstedeværelse av PRV.