Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet

19 april 14:15 - 15:30
Film

Stimulering av stressrespons i tidlige livsstadier hos laks har positiv effekt på vekst senere i livet

Et fenomen som heter «hormesis» viser hvordan stresstimulering kan ha positiv effekt på vekst, helse og levealder gitt at eksponeringen skjer i små nok doser. Dette har vært studert i flere andre arter og nå har vi vist at det er potensiale i å bruke stressbehandling i tidlige livsstadier hos laks for å oppnå en bedre stresstilpasset fisk med økt vekst og muligens robusthet. Forsøket bestod av fire grupper der en gruppe ble stressbehandlet kun før klekking, en gruppe kun etter klekking, en gruppe både før og etter klekking. Den siste gruppen fikk ingen stressbehandlinger. Stressbehandlingene ble gitt som et minutts kuldeeksponering og et minutts lufteksponering med omtrent en ukes mellomrom. Fisken som ble stressbehandlet både før og etter klekking vokste best av alle gruppene, mens dårligst vekst ble målt i de to gruppene som ble stressbehandlet kun før eller kun etter klekking. Slike fenotypiske forandringer kan skyldes epigenetikk ved at uttrykket av spesifikke gener endres på grunn av metylering av DNA uten at selve DNA tråden forandres. Materiale fra alle gruppene like før startfôring ble sekvensert for å kunne se på sammenhengen mellom transkriptomet og metylomet. Vi fant gruppeforskjeller i uttrykksmønster av mange gener spesielt gener involvert i vekst og immunrespons. Det viste seg at fisken som hadde blitt stressbehandlet både før og etter klekking hadde et uttryksmønster sammenlignbart med kontrollfisken. Analyser av metylomet viste at det var klare forskjeller mellom gruppene. Det ble gjort en klassisk stresstest av alle gruppene og prøver ble samplet ved 1 time, 3 timer og 24 timer. Det ble gjort kortisolanalyser og ekspresjonsanalyser av gener involvert i stressaksen for alle tidspunktene. I tillegg ble prøver tatt 3 timer etter stresstest sekvensert for å studere transkriptomet og metylomet. Det viste seg at tidligere stressbehandling både før og etter klekking hadde en effekt på stressaksen og systemer som regulerer vekst som ikke ble sett i de andre gruppene. Vi tror at denne fisken var best stresstilpasset og taklet akutt stress mer effektivt enn de andre gruppene. Dette er med på å forklare hvordan denne gruppen kunne allokere energi mer effektivt til vekst sammenlignet med de andre gruppene. Vi tror det er et stort potensiale i å bruke det vi vet om epigenomet og hormesis til å jobbe mot å produsere en mer robust laks i fremtiden.