Epigenetiske effekter av fiskefôr

19 april 14:15 - 15:30
Film

Epigenetiske effekter av fiskefôr

Økt fokus på sammensetningen av mikronæringsstoff i fôret kan bedre helsen og kvaliteten til laks og potensielt redusere dødeligheten knyttet til smoltifiseringen. Lakseeggets sammensetning av mikronæringsstoff kan være avgjørende for en frisk og sunn videre vekst. Embryostadiet og andre tidlige utviklingsstadier representerer en sensitiv periode med blant annet etablering av epigenetiske genregulerings mekanismer som for eksempel DNA-metylering. Metylering av DNA er avhengig av flere mikronæringsstoff, og sentralt i denne sammenheng er næringsstoff som inngår i 1-C metabolismen. Metionin, folat, vitamin B12 og vitamin B6 er essensielle mikronæringsstoff i 1-C metabolismen som sammen regulerer tilgjengeligheten av metylgruppen som blir brukt til DNA metylering, og kan derved direkte påvirke den epigenetiske reguleringen av genuttrykket. Hypotesen for dette prosjektet er at sammensetningen av 1-C næringsstoffer i fôret påvirker genuttrykksmønstre for frisk og sunn vekst (økt vekst / immunkapasitet og redusert fettakkumulering i leveren) gjennom epigenetiske mekanismer, spesielt DNA-metylering. Målet er å øke potensialet for en frisk og sunn vekst i tidlige livsstadier gjennom optimalisering av dietten med hensyn på 1C metabolitter. Ved å studere sebrafisk har vi observert at foreldrenes (F0) nivå av 1-C næringsstoff i fôret påvirker fekunditet, men også avkommets (F1) genuttrykk. Allerede på embryostadiet så vi forskjeller i hvilke gener som var uttrykt, spesielt immungener og gener som regulerer apolipoproteiner var påvirket av foreldrenes 1-C innhold i fôret. Ved å følge embryoene til voksen fisk observerte vi økt fettakkumulering i hepatocyttene, nedregulering av gener viktig for kolesterolsyntesen samt forskjeller i genspesifikk DNA metylering som følge av foreldrenes 1-C næringsstoffinnhold. Studier fra laks har vist tilsvarende respons ved å studere genuttrykk i leveren. To nye fôringsforsøk er igangsatt for å studere potensialet mikronæringsstoff har for å bedre helsen og kvaliteten til laks. Her vil vi presentere metabolom, transkriptom, og DNA metyleringsresultater fra både sebrafiskforsøk samt nye data fra igangværende lakseforsøk.