Modellering av PD-spredning ved hjelp av AIS data

19 april 14:00 - 15:30
Olympia

Modellering av PD-spredning ved hjelp av AIS data

Pankreassykdom (PD) fortsetter å utgjøre en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring og i denne studien var målet å øke kunnskapen om smitteveier for PD og undersøke den eventuelle betydningen av båttrafikk.

 Data over PD-tilfeller i 2016 ble kombinert med opplysninger om brønnbåtaktivitet (AIS data) og informasjon om avstander mellom aktive lokaliteter i en stokastisk nettverks-basert spredningsmodell. AIS dataene inkluderte kun informasjon på båtposisjon, slik at det ikke var mulig å si noe om hva slags aktivitet den enkelte båten var del av. 

 Fem ulike modeller ble laget: høyrisiko båtbevegelse, høyrisiko brønnbåtbevegelse, høyrisiko sjøavstand < 20km, høyrisiko sjøavstand < 10 km og høyrisiko sjøavstand < 5km. Høyrisiko båtbevegelse/brønnbåtbevegelse var definert som en bevegelse fra en PD-positiv lokalitet til PD-negativ lokalitet innen en periode på 7 dager. Modellene ble benyttet til å simulere 1) spredning av PD (uavhengig av subtype), 2) PD forårsaket av salmonid alfavirus (SAV) 2 og 3) PD forårsaket av SAV3 og resultatene ble sammenlignet med de observerte PD-utbruddene for 2016.

 Resultatene viste at modellen som ga best resultat med de observerte dataene var modellen basert på høyrisiko brønnbåtbevegelser. Modellen var i stand til å simulere PD-status (PD-positiv/PD-negativ) for lokalitetene med en nøyaktighet på 91% (PD uavhengig av SAV subtype), 97% (SAV2) og 96% (SAV3).

 Brønnbåter er et helt nødvendig verktøy i dagens oppdrettsnæring samtidig som de potensielt kan utgjøre en risiko for smittespredning mellom lokaliteter. Dette dilemmaet trenger kontinuerlig oppmerksomhet både innen logistikk (minimere antall høyrisiko kontakter), biosikkerhet (rengjøring og desinfeksjon) og forvaltningsrutiner.