Detaljert analyse av ulike bakterielle nisjer i RAS anlegg for post-smolt i en periode der biofilter må restartes på grunn høy sårdødelighet

19 april 15:45 - 16:45
Kunst

Detaljert analyse av ulike bakterielle nisjer i RAS anlegg for post-smolt i en periode der biofilter må restartes på grunn høy sårdødelighet

Resirkulering akvakultur systemer, RAS, er en oppdrettsteknologi for fisk der fysiokjemiske og biologiske faktorer veves tett sammen.  Essensielt er bruk av biofilter der bakterier håndterer fiskens ekskresjonsprodukter.  I dag produseres 30% av smolt i RAS anlegg i Norge, og fiskebiomassen kan være så høy som 500 kg fisk/m3.  For å korte ned oppholdstiden for laks i åpen sjø, og for å kunne drette flere arter, utvikler RAS teknologien seg nå videre fra ferskvannsmiljø til marint miljø, noe som gir nye utfordringer innen mikrobiologi, kartlegging av toleranseverdier og krav til utstyr.  I prosjektet ”MONITOR” ønsker vi å studere og identifisere mikroorganismene i et marint/brakkvanns RAS for post-smolt med tanke på fiskehelse.  Verktøyet vi bruker er hentet fra økologien, der vi bruker molekylærbiologiske metoder med PCR markør-gen og moderne Ion Torrent sekvensering, slik at samfunnet blir kartlagt med veldig høy oppløsning. Vi kan derfor også være med å kaste lys over den helhetlige mikrobiologien i anlegget.  Her vil vi presentere data for et helt års drift, relativt tidlig i anleggets driftshistorie.  Mikroorganismene som ble tilført anlegget og biofilteret ved oppstart og restart brukes som utgangspunkt for forståelse av suksesjon og tilkomst av ”ikke-tilsatte” mikrober.  Det siste innbefatter også nærværet av sår-bakterien Tenacibaculum.