Økt avlsfremgang gjennom bruk av sporingslogistikk tiltenkt rømt oppdrettslaks

19 april 15:45 - 16:45
Film

Økt avlsfremgang gjennom bruk av sporingslogistikk tiltenkt rømt oppdrettslaks

Avlsselskapene bruker hvert år store summer på avlsrettet forskning for økt sykdomsresistens. Sykdommer som pankreassykdom (PD), kardiomyopatisyndrom (CMS eller «hjertesprekk»), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), infeksiøs lakseanemi (ILA) og lakselus koster oppdrettsnæringen enorme summer hvert år. Fisken dør eller får redusert vekst som følge av disse og andre sykdommer. For å finne gen-varianter som gir økt sykdomsresistens utføres det ofte kontrollerte smitteforsøk (challenge-tester) ved å infisere fisken med patogenet og måle sykdomsforløpet. Individene blir også genotypert, dvs. deres DNA blir kartlagt, for om mulig å koble ulike genvarianter mot sykdomsresistens. 

Smitteforsøk har vist seg effektive i avlsarbeid for økt resistens mot ulike sykdommer innen akvakultur, og har dermed bidratt til redusert sykdomsforekomst og dødelighet i felt. Slike forsøk er imidlertid kostbare og innebærer nødvendigvis en redusert dyrevelferd for test-fisken. I noen tilfeller er det praktisk vanskelig å smitte fisken på en måte som gir tilstrekkelig datagrunnlag for videre analyse, og det kan ta tid før gode smitteforsøk-protokoller etableres for nye sykdommer. Det er også nødvendig med en høy korrelasjon mellom egenskapen i smitteforsøk og i felt.

I 2014 lanserte AquaGen sitt TRACK-produkt. Dette innebærer at rogn-, settefisk- og matfiskleverandører må ha god kontroll på sin logistikk slik at ulike leveranser av TRACK-rogn- og fisk ikke blandes, og samme kombinasjon av stamfisk hanner og hunner kan ikke brukes til ulike leveranser. Dette muliggjør opprinnelsessporing ved å sammenligne DNA fra antatt rømt oppdrettsfisk med DNAet til stamfisken. Når foreldrene er gjenkjent vil også leveransen være gjenkjent, og kunne spores i logistikk-kjeden. Dermed har man betraktelig innsnevret antall anlegg/produsenter som oppdrettslaksen kan ha rømt fra.

Som følge av at kunder kjøper TRACK-produktet, vil det potensielt i mange tilfeller være kjent familiesammensetning (både hvilke familier og omtrentlig antall per familie) i merder i konvensjonell produksjon. Ved et sykdomsutbrudd kan man for disse tilfellene ta DNA-prøver fra (tilnærmet) all død fisk. Denne informasjonen kan så brukes til å identifisere opprinnelsen til den døde fisken. Data på dødelighet i merd, familie-sammensetning i merden, opprinnelse og DNA til dødfisk, samt DNA fra foreldre kan kombineres og brukes i genetiske analyser. 

Vårt mål er å undersøke om TRACK-logistikken er egnet til bruk i genomisk seleksjon og til å identifisere gener for sykdomsresistens fra fisk i et kommersielt produksjonsmiljø der vi kun har DNA-prøver fra den døde produksjonsfisken og all foreldrefisk. Dette gjøres i første omgang med simulerte data.