Tilvekst hos laks når ein har berre ein fisk per kar

19 april 17:00 - 18:00
Kunst

Tilvekst hos laks når ein har berre ein fisk per kar

Eit effektivt utval for betre fôrutnytting krev nøyaktig registrering av fôrinntak hos enkeltfisk, noko som føreset nøyaktig registrering av ikkje spist fôr. I tillegg må fisken ha tilnærma like god tilvekst som fisk som går saman med andre fisk. Vi fann at i kar utan fisk kan ikkje spist fôr samlast opp med høg nøyaktighet på ei rist utanfor karet (93% av tal pellets og 85% av tørrstoffet). Variasjonen mellom kar og mellom dagar, i tal pellets på rista, i prosent av totalvariasjonen, var låg (2,0 % mellom kar og 2,1 % mellom dagar). Vidare testa vi tilvekst og fôropptak hos fisk som gjekk i kvart sitt kar (470 L vatn, 10 C) i tre fire-vekers periodar: periode 1 med 10 kar; periode 2 med 5 av dei 10 kara/fiskane i periode 1; og i periode 3 med dei fem fiskane i periode 2 i same karet. Som kontroll i alle tre periodane brukte vi tilvekst hos fisk i to kar (470 L vatn) med 10 fisk/kar. Gjennomsnittleg vekt av fiskane var 350 g ved starten og 780 g ved slutten av forsøket. I perioden 1 var tilveksten (TGC) på fisken i dei 10 kara låg (1,25) samanlikna med fiskane i dei to kontroll kara (2,69). I periode 2 var tilveksten hos dei fem fiskane høgare enn i periode 1 (2,96), men 11,4 % lågare enn tilveksten til fiskane i dei to kontroll kara (3,34). I periode 3 var tilveksten til dei fem fiskene høgare (2,94) enn fiskane i dei to kontrollkara (2,23). Korrelasjonen mellom TGC i periode 2 og 3 var positiv (0,62) for fiskane i kontrollkara, men negativ (-0,72) for dei fem fiskane som i periode 1 gjekk i kvart sitt kar, men i same kar i periode 3. Dette tyder på omrangering med omsyn til tilvekst når fisk som i ein periode går åleine i kvart sitt kar i ein etterfylgjande periode går samen i eitt kar. I så fall er det ikkje mogleg å teste fôrutnytting hos fisk som går i kvart sitt kar. Men dette bør etterprøvast i eit forsøk med fleire fisk og der dei testa fiskane får gå i same kar i ei lenger periode enn fire veker.