Lipid måltid – påvirkning av serotoninsyntese i tarm hos Berggylt

20 april 09:00 - 10:30
Film

Lipid måltid – påvirkning av serotoninsyntese i tarm hos Berggylt

Serotonin (5-HT) er en sentral nevrotransmitter med flere funksjoner; som hjerteutvikling, reproduksjonsadferd, sosiale interaksjoner, stress og appetitt. 95% av kroppens totale serotonin produksjon foregår i tarmen. I tarmen er serotonin et av signalmolekylene som koordinerer tarmmotilitet (tarmbevegelser) ved å regulere peristaltiske og blandebølger, sekresjon og blodgjennomstrømning (vasodilatasjon). Serotonin syntetiseres fra tryptofan i enterovhromaffine celler i tarmen. To enzymer er involvert i syntesen av serotonin: tryptofanhydroksylase (TPH 1 og 2) og L-aminosyre-dekarboksylase (DDC). Transport proteinet SLC6A4 transporterer serotonin mens monoaminoxidase (MAO) er relevant for nedbrytning.

Hovedmålet med dette forsøket var å beskrive produksjon av serotonin i tarmen hos Berggylt etter inntak av lipid. Vi målte samtidig uttrykket av gener assosiert med lipid og serotonin metabolisme, med qPCR. Dissekerte tarmer fra 15 – 20 g fisk ble montert i organbad med fysiologisk buffer og oksygenering. For å simulere et måltid, ble tarmene ble deretter injisert med hydrolysert fiskeolje. Tarmer ble deretter samplet 10, 30, 60, 90, 120, 150 og 180 minutter etter måltidet for serotonin og RNA ekstraksjon

Preliminære resultater viser at serotonin nivået i tarm er på topp mellom 120 og 150 min etter måltidet. Måling av genuttrykket for de ensymene regulerer seritonin nivået viste at TPH1 var på topp mellom 90 og 120 min etter måltid, mens TPH2 var høyest uttrykt etter 150 min. L-aminosyre-dekarboksylase (DDC), ensymet i serotonin syntesen som ikke er regnet som begrensende, så ikke ut til å være regulert i forhold til måltid. Serotonin transporteren SLC6A4 hadde en tydelig topp 90 min etter lipid måltidet, mens MAO ikke hadde noen måltids profil. Gener assosiert med opptak og transport av fetts (CD36 og ApoA4) viste en klar post lipidmåltid effekt, med høyest uttrykk etter 60 til 90 min. 

Våre resultater så langt, viser at regulering av gener forbundet med lipidopptak og transport i tarmepitelet reguleres i hovedsak en time etter eksponering for frie fettsyrer. Det tar ytterligere en time før gener assosiert med serotoninsyntese oppreguleres. Dette kan sees i sammenheng med serotoninproduksjonen som ser ut til å være på topp etter to timer.