Patogenisitet av Pasteurella sp. ved eksperimentell smitte av oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)

20 april 09:00 - 10:30
Film

Patogenisitet av Pasteurella sp. ved eksperimentell smitte av oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)

Antall sykdomsutbrudd hos oppdrettet rognkjeks i Norge forårsaket av Pasteurella sp. har vært jevnt økende, spesielt de siste fire årene. Dette medfører betydelige økonomiske og dyre velferdsmessige konsekvenser. Sykdommen pasteurellose påvirker fisk alle livsstadier, både i klekkerier, påvekstanlegg og etter utsett i mærd sammen med laks. For bedre å kunne studere og forebygge infeksjoner er det hensiktsmessig å etablere robuste og reproduserbare smittemodeller. Disse kan brukes når man senere skal teste effekt av vaksiner. Eksponeringsforsøk med bakterien via intramuskulær og intraperitoneal injeksjon viste at bakterien hadde høy virulens og den forårsaket akutt dødelighet, mens den ved smitte ved kohabitant- og badmodell gav økende dødelighet i fiskegruppene over tid. Ved badmodellen var sykdoms tegnene på fisken mest fremtredende og kunne dermed studeres mer presist.  I de mer akutte tilfellene av sykdommen ble det observert blødninger i nyre og ved en mindre akutt dødelighetsprofil var hvite lesjoner i huden, spesielt i og rundt øynene de mest karakteristiske sykdomstegnene. De sistnevnte funnene var dermed mest fremtredende hos fisk smittet ved badmodellen. Pasteurella bakterien ble også re-isolert fra syk fisk etter eksperimentell smitte, dermed ble Kochs postulater oppfylt. Histopatologiske og immunologiske teknikker ble brukt til å studere denne sykdommen nærmere i smittet og syk fisk.