Resistensmekanismen for deltametrin hos lakselus følger morslinjen

19 april 09:00 - 10:30
Olympia

Resistensmekanismen for deltametrin hos lakselus følger morslinjen

Deltametrin (DMT) er et legemidlene i gruppen pyretroider som brukes mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis), men mange steder har lakselusa utviklet resistens med begrenset behandlingseffekt som resultat. Den beskrevne virkningsmekanismen for DMT er at DMT binder seg til spenningsstyrte natriumkanaler i nervene og hindrer signaloverføringer i nervesystemet og mellom nervesystemet og muskler. Dette er beskrevet hos pattedyr og invertebrater som insekter og midd, og man har antatt at det samme skjer i lakselus. Resistens mot pyretroider hos insekter og midd involverer mutasjoner i natriumkanalene, men foreløpige resultater tyder på at dette ikke gjelder DMT-resistens hos lakselus. For å studere eventuelle andre resistens-mekanismer ble to lakselus-stammer med ulik sensitivitet krysset. Ti hunnlus fra en laboratorie-stamme som er sensitiv for alle behandlingsmidler ble krysset med ti hannlus fra en multiresistent laboratorie-stamme, og omvendt. Etter to generasjoner ble det selektert for sensitive og resistente lus i de to familie-gruppene. Resultatet var at resistensen følger morslinjen, såkalt maternell nedarving. Det var kun når mor var resistent at avkommet ble resistent, uavhengig av sensitiviteten hos far. Dersom mor var sensitiv ble avkommet aldri resistent, selv om far kom fra en resistent stamme. Det finnes ulike genetiske forklaringer på maternell nedarving, men den mest sannsynlige i denne sammenhengen er nedarving gjennom mitokondriene, siden disse arves kun fra hunnlus (mor). Analyser av resistente og sensitive lus avdekket 175 forskjeller i mitokondrie-genomet mellom resistente og sensitive lus, hvorav 20 førte til aminosyre-endringer i de tilhørende proteinene. Alle proteinene som er kodet for i mitokondrie-genomet er viktige i cellenes energi-produksjon og er videre koblet til andre prosesser som er viktige for å opprettholde cellenes funksjon. Dersom DMT-resistens styres gjennom mitokondriene, impliserer det at DMT kan ha en direkte effekt på disse organellene hos lakselus. Dersom den nøye avbalanserte mitokondrie-funksjonen uopprettelig ødelegges vil cellen starte sin egen kontrollerte celledød; apoptose. Det ble bekreftet i denne studien at forekomsten av apoptose var lavere i resistente lus sammenlignet med sensitive lus. Det ble også funnet en effekt av DMT-eksponering på forekomsten av apoptose, både i subkutikulært vev (cellelagene som ligger rett under skallet) og i muskler. Resultatene støtter hypotesen om at mitokondriene er involvert i DMT-resistens hos lakselus. Videre peker det i retning av en helt ny virkningsmekanisme for DMT, som ikke er beskrevet for noen andre arter tidligere.