Nettbaserte applikasjoner fra Veterinærinstituttet for bedre fiskehelse

20 april 10:45 - 12:00
Kunst

Nettbaserte applikasjoner fra Veterinærinstituttet for bedre fiskehelse

I forbindelse med utvikling av romlige modeller for smittepress fra lakselus har Veterinærinstituttet etablert en nettbasert applikasjon for spredning av lakselus fra fisk i oppdrett. Denne applikasjonen har nå blitt oppdatert. Applikasjonen er interaktiv og gir et geografisk oversiktsbilde over hvordan smittepresset fra oppdrettslokaliteter fordeler seg i vannmassene. Applikasjonen kan være et godt verktøy for både næringsaktører og forvaltning. Oppdrettere kan blant annet bruke kunnskapen til å planlegge hvilke og når de bør sette i verk tiltak mot lus, til samarbeid med nabolokaliteter og til planlegging av nye lokaliteter. Forvaltningen kan blant annet bruke kunnskapen til å planlegge risikobasert tilsyn.

 

Nytt av året er en applikasjon som beregner smittekontakt mellom lokaliteter som er infisert med infeksiøs lakseanemi (ILA), og de omkringliggende lokalitetene. Applikasjonen gir et bilde av hvor utsatt nabolokalitetene er for smitte, og vi tror den kan bli et nyttigverktøy som kan gi bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen.

Applikasjonen baserer seg på en tidligere publisert modell for spredning av ILA. Smittekontakt mellom infiserte og mottakelige lokaliteter beregnes ut ifra sjøavstander mellom lokalitetene, antall fisk både i lokaliteten med utbrudd og lokalitetene rundt, samt praksis rundt flytting og utsett av fisk på de mottakelige lokalitetene. Vi bruker disse dataene til å gi sannsynligheter for at de omkringliggende anleggene blir infisert.