Modelleksperimenter med dukbasert avgrensing av ferskvannslokk

20 april 10:45 - 12:00
Kunst

Modelleksperimenter med dukbasert avgrensing av ferskvannslokk

Ideen i prosjektet SelfTreatment er å benytte avsaltet sjøvann i avgrensede (øvre) deler av oppdrettsmerder, som laksen manipuleres til å oppholde seg i, slik at problemer med amøbegjellesykdom (AGD) og lakselus blir kraftig redusert. Dette avgrensede ferskvannsvolumet skal være åpen nedenfra for at fisken skal kunne svømme opp i ferskvannslaget for å behandle seg selv. Avgrensingen for ferskvannet vil eventuelt være PVC-belagt duk.

 I forbindelse med prosjektet vil det bli gjennomført modellforsøk i en forsøkstank med saltvann med 4 forskjellige dukfasonger, som avgrensing av ferskvannet. Hensikten med modellforsøkene vil være å undersøke graden av utgraving av ferskvannet på grunn av vannstrømmen utenfor duken, og kreftene som virker på merden på grunn av ferskvannsreservoaret.

 Modellene blir bygd ut  fra en modellmerd av en 160 metring. Froudes skalalov blir benyttet for å skalere modellene. Strømhastighetene i modellskala vil være 2, 3, 5, 8, 15 og 20 cm/s, som tilsvarer respektivt 10, 15, 25, 40, 75 og 100 cm/s. Diameteren på modellmerden vil være på 2 m.

 Kreftene vil bli med Futek kraftcelle, og utgravingen av ferskvannet skal observeres ved hjelp av kontrastvæske og video.

Resultatene fra disse forsøkene vil bli presentert i foredraget.