Bruk av undervanns luftkuppel for oppdrett av laks i nedsenkte merder

20 april 10:45 - 12:00
Kunst

Bruk av undervanns luftkuppel for oppdrett av laks i nedsenkte merder

Laks som svømmer dypt i merdene får mindre påslag av lus. Nedsenkning av hele merden vil tvinge all laksen dypt, men frarøver den samtidig mulighet til å etterfylle svømmeblæren etter behov. Tilgang til overflaten har i tidligere studier vært sikret gjennom å benytte en snorkel eller beskyttende tube opp til overflaten, mens andre har hevet merden en gang i uken. En fremtidig mulig løsning er å tilby fisken luft i en nedsenket kuppel i merden. 

Det første studiet undersøkte hvor stor kuppel (ca 10 cm lufthøyde) som er nødvendig for å opprettholde svømmeblærefylling og normal atferd. For å gjøre nedlodding og konstruksjon enkelt ble denne kuppelen holdt i overflaten. Vi fant at for fiskegrupper på 10-30 000 laks i 12-20 m merder var en kuppel med 3 m i diameter tilstrekkelig til å opprettholde luft i svømmeblæren og svømme normalt. Laksen lærte å benytte kuppelen mer over tid og kunne benytte en mindre kuppel etter hvert som den ble tilvent.

Det andre studiet undersøkte om laks klarte å etterfylle i en kuppel (10 cm lufthøyde, 3 m i diameter) på 10 m dyp, i 12 m * 12 m merder i 5-7 uker og om normal atferd og tilvekst ble opprettholdt. Resultatene viser at i en pilottest med 10 000 slakteklar laks på 4,7 kg så klarte ikke alle laks seg og forsøket ble avsluttet etter 14 dager med estimert negativ belastning på 25-30% av fisken. I tilsvarende merder med 10 000 laks på 0,5-1,6 kg ble det observert normal atferd og tilvekst. Det var heller ingen økt overflateaktivitet når not-tak ble fjernet, en atferd som er typisk for laks som ikke har fått etterfylle. Det ble derimot observert mye tømming av overfylte svømmeblærer når laksen ble hevet mot overflaten. I alle kupler ble det observert mindre overflateaktivitet enn det som er typisk i åpne merder, men ingen tegn til økt svømmeaktivitet eller annen atferd som tilsier problemer med oppdrift som følge av manglende svømmeblærefylling. 

Oppsummert så tilsier foreløpige analyser og diskusjon at det er absolutt mulig for mindre og mellomstor laks å benytte seg av en nedsenket luftkuppel for svømmeblærefylling og at 3 m i diameter gir tilstrekkelig overflateareal for 10 000 fisk.