Konsekvenser av avlusing på dødelighet

20 april 10:45 - 12:00
Kunst

Konsekvenser av avlusing på dødelighet

I intervju, vi har gjort med røktere ved lakseoppdrettsanlegg, uttrykker mange frustrasjon over de lave lusegrensene og at de mange avlusingsoperasjonene er en betydelig belastning for fisken som ofte gir økt dødelighet og redusert fiskevelferd. For å få konkrete tall på dette har vi benyttet Fiskeridirektoratets biomassedatabase hvor det månedlig blir innrapportert dødelighet fra alle merder i Norge og sammenstilt disse dataene med gjennomførte avlusingsoperasjoner innrapportert til Mattilsynet. Ved å sammenligne dødelighetstall for merder i måneder med avlusing mot fiskedødelighet i den tilhørende måneden før avlusing får vi et estimat på økning i dødelighet som følge av gjennomført avlusing. 

Resultatene fra denne analysen viser blant annet at selv om de fleste av de registrerte avlusingsoperasonene har vært forbundet med ingen eller liten økning i dødelighet så er alle avlusingsmetodene forbundet med risiko for høy dødelighet. For avlusing med badebehandling med azametifos, cypermetrin, deltametrin eller hydrogenperoksid øker risikoen for høy dødelighet med økende sjøtemperatur, og særlig behandling med hydrogenperoksid gir stor økning i dødelighetsrisiko ved temperaturer over 10° C. Sammenhengen med temperatur er mer uklar for mekanisk og termisk avlusing, men dataene tyder på at disse metodene generelt har høy risiko for fiskedødelighet, men samtidig at de i noen tilfeller kan ha tilsvarende eller lavere risiko for dødelighet enn kjemisk badebehandling.

 En annen påstand fra intervjuene er at helsetilstanden til fisken er av avgjørende betydning for om en avlusingsoperasjon vil føre til stor dødelighet. For å teste dette satt vi som kriteria at merder med månedlig dødelighet lavere enn 0,25 % representerer frisk robust fisk. Dataene fra databasen viser da at fisken fra disse merdene hadde betydelig redusert risiko for økning i dødelighet etter avlusing. Dette gjaldt for alle avlusingsmetodene.

Resultatene fra analysen av estimert dødelighet etter avlusing kan hjelpe oppdrettere og forvaltning med å bestemme hvilken avlusingsmetode som bør foretrekkes ved ulike temperaturer og fiskestørrelser i forhold til hensynet til dyrevelferd, eventuelt om avlusing bør utsettes i påvente av lavere vanntemperatur, bedring av fiskens helsetilstand eller nært forestående utslakting.