Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks; erfaringer fra kontrollerte forsøk

20 april 10:45 - 12:00
Film

Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks; erfaringer fra kontrollerte forsøk

Rømt oppdrettslaks som gyter i elvene kan påvirke ville laksebestander på flere måter. Blant annet kan etterkommere av oppdrettslaks ha endrede egenskaper sammenlignet med villaks. Disse endringene kan ha konsekvenser for deres evne til å overleve i naturen. I tillegg vil etterkommere av oppdrettslaks i elva konkurrerer med villaks om begrensede ressurser, som mat og territorier.

På NINAs forskningsstasjon på Ims har vi en unik mulighet til å studere økologiske konsekvenser av innkrysning av oppdrettslaks under kontrollerte og nær naturlige forhold. Siden et overveldende antall laks dør i de tidlige livsstadiene, er dette en periode hvor de endrede egenskapene til etterkommere av oppdrettslaks kan ha stor innflytelse på deres overlevelse, og hvor deres tilstedeværelse i elva har stort potensiale til å påvirke villaksen. Derfor har vi fokusert på tidlige livsstadier (egg, yngel og parr) i vår eksperimentelle forskning.

I kontrollerte forsøk med ulike krysninger av oppdrettslaks og villaks har vi undersøkt hvordan innkrysning av oppdrettslaks påvirker en rekke egenskaper hos avkommet. Egenskapene vi har studert kan knyttes til adferd, så vel som personlighet og fysiologi. Vi har også studert hvordan et utvalg miljøvariabler (mattilgang, yngeltetthet, bunnforhold, tilstedeværelse av rovfisk og vannkvalitet) påvirker overlevelsen og veksten til villaks og etterkommere av oppdrettslaks, og utfallet av konkurransen mellom dem. I tillegg til å studere effekter av innkrysning for laksen har vi testet om tilstedeværelse av oppdrettslaks kan ha effekter på økosystem-nivå.

Vi presenterer forskningsresultater fra disse forsøkene og setter dem i sammenheng med rapporterte observasjoner fra naturen når det gjelder påvirkning av rømt oppdrettslaks på villaksbestander.