Seleksjon mot laks med oppdrettsopphav i naturen

20 april 10:45 - 12:00
Film

Seleksjon mot laks med oppdrettsopphav i naturen

Fra eksperimenter vet man at rømt oppdrettslaks og avkom etter rømt oppdrettslaks i naturen har en lavere fitness enn villaksen.  Kvantifisering av innkrysning i ville laksebestander med molekylærgenetiske metoder har gjort det mulig å måle den relative forskjellen i fitness mellom laks med rent villaksopphav og laks med opphav i rømt oppdrettslaks. Ved å kvantifisere hvordan graden av innkrysning endrer seg i naturen, fra unge til eldre livsstadier innen samme årsklasser viser vi en relativt lavere overlevelse hos laks med opphav i rømt oppdrettslaks enn hos laks med rent villaksopphav. Vi viser også at innkrysning av rømt oppdrettslaks i større grad skjer mellom oppdretts-hunnlaks og villaks-hann enn mellom oppdretts-hannlaks og villaks-hunn. Våre resultater bekrefter tidligere eksperimentelle studier og indikerer at innkrysning med rømt oppdrettslaks fører til en ekstra seleksjonsbelastning med redusert produktivitet.