Betydningen av lakselus for vill laksesmolt

20 april 10:45 - 12:00
Olympia

Betydningen av lakselus for vill laksesmolt

Dødelighet på vill laksefisk er bestemt å skulle avgjøre vekstmulighetene for oppdrettsnæringa i det såkalte trafikklyssystemet, og i første omgang gjelder dette dødelighet forårsaket av lakselus. Hvor mye lus smolten kan forvente å få på seg, og om den dør avhenger av en hendelseskjede, som starter med hvor mange luselarver det er i havet. Antall luselarver beregnes ut fra ukentlige tellinger av hunnlus fra alle oppdrettsanlegg og hvor mange egg hver hunnlus legger. Smittepresset blir deretter tidsforskjøvet med forventet dødelighet og utviklingstid fra antall hunnlus via klekking av luseegg og helt fram til det bevegelige stadiet av lakselus. Vi bruker en erfaringsbasert modell for spredning mellom oppdrettsanlegg. Her vil de høyeste lusekonsentrasjonene finnes nært kildeanlegget for så å avta med avstand til kilden. Når vi summerer dette for alle anlegg får vi et samlet smittepress for hele kysten, som publiseres ukentlig på www.vetinst.no/lusekart.

Vi har laget en påslagsmodell som beregner hvor mange bevegelige lus en vill laksesmolt vil forvente å få på seg hvis den oppholder seg i et gitt smittepress over en gitt tid. Modellen baserer seg på smittepress som blir beregnet hver uke og er kalibrert med lusetellinger på laksesmolt i bur (Havforskningsinstituttet Smoltbur 2013 -2016).

Villaksen vandrer ut mot oppvekstområdene i havet om våren. Tidspunkt for villaksens utvandring er kritisk fordi smittepresset raskt bygger seg opp utover forsommeren. Vi simulerer 40000 virtuelle laksesmolt fra hver elv som vi antar vandrer den korteste ruten fra elv til hav og svømmer med en hastighet på 200 km på 4 uker. De virtuelle laksesmoltene ble fordelt på fire forskjellige utvandringsdatoer. Hver virtuelle smolt får et simulert påslag av lakselus. Påslaget beregnes som en tilfeldig verdi trukket fra en forventing og variasjonsbredde som er gitt i påslagsmodellen. Til slutt er det antatt en sammenheng mellom antall lus på smolten og andel smolt som dør som følge av lakselus.

Flere forutsetninger for risikoberegningene er usikre, eksempelvis andel villaks som dør av lakselus. Samtidig er effekten av de usikre forutsetningene testet. Derfor mener vi at sammenligninger av risiko mellom produksjonsområder og mellom ulike år viser reelle forskjeller og at risikoberegningene er nyttige i tilknytning til trafikklyssystemet. 

Referanser

Havforskningsinstituttet Smoltbur 2013 - 2016 doi:10.21335/NMDC-IMR.2017-0003,

doi:10.21335/NMDC-IMR.2017-0007, doi:10.21335/NMDC-IMR.2017-0005, 2016 doi:10.21335/NMDC-IMR.2017-0006