En delvis stadiumstrukturert modell for forekomster av lakselus i oppdrettsanlegg

20 april 10:45 - 12:00
Olympia

En delvis stadiumstrukturert modell for forekomster av lakselus i oppdrettsanlegg

I dette prosjektet har vi utviklet en ny modell for forekomster av kategoriene mobile lus og kjønnsmodne hunnlus. Modellen skal brukes som et simuleringsverktøy til belysning av ulike problemstillinger knyttet til kontroll med lakselus. Forventet forekomst av mobile lus i et gitt oppdrettsanlegg modelleres som funksjon av mobile lus som overlever på fisken i anlegget fra foregående uker, uten at de utvikler seg videre til kjønnsmodne hunner. I tillegg kommer det nye mobile lus til som funksjon av forekomst av forrige generasjon kjønnsmodne hunnlus internt på gitte anlegg og eksternt fra alle naboanlegg. Tidsforskyvningen av bidraget i form av smitte fra kjønnsmodne hunner er temperaturavhengig. Forekomst av kjønnsmodne hunnlus modelleres som funksjon av forekomsten i foregående uker. I tillegg rekrutteres nye kjønnsmodne hunner gjennom utvikling fra de mobile stadiene i samme anlegg.  Graden av mottakelighet for smitte ved anleggene spiller også en sentral rolle for utviklingen av luseforekomster. Mottakeligheten påvirkes av variabler som fiskestørrelse og temperatur. Endelig styres luseforekomster av hvorvidt fisken ved anlegget behandles mot lakselus eller ikke. Alle parametere som styrer luseforekomster over tid i modellen er beregnet ved tilpassing til data med ukesoppløsning på lokalitetsnivå for perioden uke 1 i 2012 – uke 44 i 2016, der lusetall, fiskebeholdninger, temperatur og behandlingshistorikk som dekker alle oppdrettsanlegg i hele perioden inngår. Tilpassingen av modell til reelle data gir nyttig informasjon om forholdene mellom luseforekomster og viktige påvirkningsfaktorer. For eksempel vises bidraget av smitte til rekruttering av nye mobile lus fra forrige generasjons hunnlus at dette er forskjøvet  6-14 uke bakover i tid ved 4°C vanntemperatur, men bare 3-5 uker bakover i tid ved 14°C. I denne presentasjonen vil vi fokusere på forholdet mellom påvirkningsfaktorer og forekomst av de to kategoriene av lusestadier i modellen. Det vil også presenteres hvordan modellen fungerer som et simuleringsverktøy for testing av effekter av tiltak mot lakselus.