10. Kan Yersinia ruckeri forårsake granulomatøs sykdom?

18 april 19:00 - 20:00

10. Kan Yersinia ruckeri forårsake granulomatøs sykdom?

Jini Gu

Yersinia ruckeri er en gram-negativ stavbakterie som forårsaker infeksjon hos fisk, såkalt yersiniose. Sykdommen kan opptre i akutt, subakutt og kronisk form. Laksefisk, særlig regnbueørret og laks, er kjent som mest utsatt for yersiniose. I Norge er yersiniose nesten utelukkende påvist i atlantisk laks. Fisk som blir syk av infeksjon med Y. ruckeri, kan bli sløv og miste appetitten. Utvendig kan ofte ses petekkier i hud under buk. Innvendig er gul/oransje lever og blødninger i svømmeblære typiske funn. Milten er ofte forstørret og blodrik. Histologisk kan man se et septisk bilde med økt antall sirkulerende leukocytter og endokarditt. I milt og nyre påvises det ofte fagocytose. I tillegg finner man av og til små stavbakterier i blodkar, fritt i vev og i makrofager.    

 I 2017 påviste Veterinærinstituttet infeksjon med Y. ruckeri i totalt 30 anlegg. I flere histologiske saker var det en spesiell type granulomatøs betennelse hos fisk med yersiniose, eller hos fisk fra anlegg som hadde hatt yersiniose-utbrudd. I prøvene fra fisk med denne granulomatøse betennelsen, ble det alltid observert en Splendore-Hoeppli-lignendereaksjon, et vevsfenomen assosiert med nedslag av antigen-antistoff komplekser. Forandringene ble sett i flere indre organer, men særlig i milt. En rekke spesialfarginger er utført, men parasitter, sopp, bakterier eller andre fremmedlegemer er ikke påvist i tilslutning til disse lesjonene. Det er derfor grunn til å spørre om Y. ruckeri kan forårsake en kronisk granulomatøs sykdom. Det er utført en preliminær retrospektiv studie, hvor alle diagnostiske saker i Veterinærinstituttet fra 2010 til 2017 er gjennomgått.  

 I studien ble det identifisert 17 tilfeller med den spesielle granulomatøse betennelsen og i alle tilfeller var det enten infeksjon med Y. ruckeri i samme fisken eller samtidig eller tidligere i fisk fra samme anlegg. En del av individene ble undersøkt med immunhistokjemisk metode, og det ble påvist Y. ruckeri-antigen i de fleste. Ulike utviklingsfaser av granulomatøs betennelse med Splendore-Hoeppli- lignendereaksjon ble også observert.

Det var stor variasjon i fiskestørrelse; fra 130 g til 4,5 kg. Med unntak av ett tilfelle i fisk i settefiskanlegg, var alle fiskene fra sjøanlegg. Tid mellom påvisning av den granulomatøse betennelsen og første påvisning av Y. ruckeri/yersiniose var i gjennomsnitt 3,6 måneder.

 Vi mener det er grunn til å tro at den granulomatøse betennelsen observert hos laks kan være assosiert med infeksjon av Y. ruckeri. Også Yersinia-infeksjoner hos menneske kan forårsake tilsvarende betennelse.