37. Hindre rømming

18 april 19:00 - 20:00

37. Hindre rømming

Heidi Moe Føre

Rømming av fisk er en utfordring for oppdrettsnæringen. For å forebygge rømming, trenger man god innsikt i og kunnskap om både direkte og bakenforliggende årsaker til tidligere rømmingshendelser. Dette prosjektet innebærer kartlegging og kategorisering av årsaker til rømming, som kan legges til grunn for målrettede tiltak for å hindre rømming. Det vil bli utarbeidet en tilpasset gransknings­metode, som vil legge til rette for grundige og systematiske granskninger av hendelser. Det legges vekt på god kommunikasjon av resultater. Målet er god læring i alle ledd fra røkter til myndigheter.

Presentasjonen vil gi resultater fra prosjektet så langt med fokus på kategorisering av årsaker til rømming og tekniske årsaker til rømming av fisk i perioden 2010-2017.

De siste årene har myndigheter og andre benyttet tre hovedkategorier for å beskrive årsaker til rømming: Strukturell årsak (f.eks. svikt i komponenter), operasjonell årsak (f.eks. håndtering av not) og ekstern årsak (f.eks. påkjørsel). En tilpasset og mer detaljert analyse og kategorisering av rømmingshendelser vil gi økt kunnskap som kan bidra til å hindre rømming i fremtiden. Dette prosjektet foreslår derfor et alternativt system for kategorisering av årsaker til rømming, som inkluderer menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer. 

Data fra rømmingsmeldinger og Fiskeridirektoratets rapporter ligger til grunn for en anaylse av tekniske årsaker til rømming, samt omstendigheter ved rømmingshendelser. Hull i not er hovedårsaken til rømmingene, både sortert på antall rømt fisk og antall hendelser. Videre er not under vann, lekkasje fra kar og utslipp i forbindelse med transport andre direkte årsaker til rømming som utpeker seg. Det er særlig konflikt med og håndtering av utspilingssystem (bunnringkjetting, bunnring og andre lodd) som peker seg ut som de største medvirkende årsakene til hull i not, mens konflikt med eller skade på flytekragen var den største medvirkende årsaken til at fisk rømte som følge av at not havnet under vann. En stor andel av rømmingene inntraff under uvær eller ved trenging av fisk.