17. QuantEscape2: kunnskap om interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og villaks

18 april 19:00 - 20:00

17. QuantEscape2: kunnskap om interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og villaks

Kjetil Hindar

Prosjektet QuantEscape2 kombinerer ekspertise fra fire sentrale norske

forskningsinstitusjoner til å besvare forskningsutfordringene omkring genetiske interaksjoner mellom oppdretts‐ og villaks. Forskningen vi utfører omfatter populasjonsgenetikk, økologi, genomikk og kvantitativ genetikk på laks, og representerer verdensledende forskning om villaks, oppdrettslaks og interaksjonene mellom dem. Vi anvender et sett med genetiske markører (såkalte SNP-er, eller «snipper») som tilsammen er diagnostiske for oppdrettslaks og villaks, og har utviklet statistiske metoder til å kvantifisere genetiske og fenotypiske endringer hos ville laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. Basert på nye studier med hundretusenvis av SNP-er utvikler vi nå nye sett med SNP-er som vi mener kan skille enda mer presist mellom oppdrettslaks og villaks, og dessuten inneholde informasjon om funksjonelt viktig genetisk variasjon i både oppdrettslaks og villaks. Vi har beregnet genetisk innkrysning av oppdrettslaks i 175 laksebestander, og finner at omtrent halvparten av disse viser signifikant genetisk innkrysning av oppdrettslaks i villaks. Det er en

signifikant sammenheng mellom den gjennomsnittlige andelen av rømt oppdrettslaks i bestanden over de siste 25 årene og genetisk innkrysning i voksen villaks. Vi undersøker også hvordan innkrysning av oppdrettslaks påvirker villaksens livshistorie i ulike typer laksestammer: både vekst i sjøen og sjøalder ved kjønnsmodning påvirkes av økende innkrysning av oppdrettslaks i arvematerialet, men effekten varierer mellom geografisk (Finnmark er ulik resten av Norge) og økotypisk (storlaksbestander er ulik smålaksbestander) forskjellige grupper av laks. I kontrollerte eksperimenter med familier av villaks, oppdrettslaks og ulike krysninger mellom dem, måler vi hvordan oppdrettslaks endrer seg som følge av naturlig seleksjon, og avdekker noen av mekanismene som påvirker utfallet av konkurranse mellom avkom av oppdretts- og villaks i elvemiljø med og uten naturlige fiender. Den samlede genetiske kunnskapen som genereres i prosjektet, blir brukt til å modellere nåtidig og framtidig ‘fitness’ til villaksstammer som er utsatt for rømt oppdrettslaks. Resultater fra kunnskapsplattformen blir brukt av både nasjonal (Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet) og internasjonal (ICES, NASCO) forvaltning og rådgivning. Forskningsresultatene fra QuantEscape2 vil bli kommunisert til forvaltningen, oppdrettsindustrien, villaksnæringen og samfunnet.