25. Nasjonalt dyrkningsprogram for sukkertare

18 april 19:00 - 20:00

25. Nasjonalt dyrkningsprogram for sukkertare

Silje Forbord

MACROSEA (www.macrosea.no) har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold, og både produksjonsbiologi og teknologi står sentralt for å oppnå dette.

For å se på mulige forskjeller i vekst, begroing og kjemisk innhold i dyrket sukkertare (Saccharina latissima) langs norskekysten ble det i februar 2016 satt ut vekstliner med kimplanter på 10 ulike stasjoner fra Agder i sør til Troms i nord (58 °N til 69 °N). Kimplantene ble dyrket opp fra fertile morplanter sendt inn fra de ulike lokalitetene til SINTEF i Trondheim der de samme protokollene og miljøbetingelsene ble brukt under produksjonen. Etter 6 uker ble kimplantelinene transportert til dyrkningslokalitetene og satt ut på sjøanleggene. I perioden mars til september ble det utført registreringer hver 2. til 4. uke på alle lokalitetene. Her ble tarevekst målt, begroing på taren fotografert og prøver av taren ble samlet inn og fryst for kjemiske analyser av blant annet aminosyrer, karbon-/nitrogeninnhold, internt nitrat, karbohydrater og tungmetaller. 

Resultatene viste god vekst på de fleste stasjonene langs kysten. Biomasseproduksjonen var spesielt høy i Midt-Norge i perioden frem mot juni, før store deler av biomassen falt av på grunn av begroing og beiting på taren utover sommeren. På lokalitetene på Vestlandet startet begroingen i mai

mens den utviklet seg senere på stasjonene i nord. Trenden var mest tydelig i Tromsø hvor det var spesielt høy biomasseproduksjon på sensommeren og økt vekst uten betydelige mengder begroing frem til september.  

Foreløpige resultater av kjemisk innhold viser en tydelig sesongvariasjon på lokalitetene.

Resultater fra dyrkningsprogrammet viser at det er gode muligheter for tarevekst langs hele kysten, med forskjøvet produksjonssesong nord for polarsirkelen.

MACROSEA har fire års varighet (2016-2019) og ledes av SINTEF Ocean AS med forskningspartnere fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges Arktiske Universitet, Akvaplan-niva og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), i tillegg til partnere fra Skottland, Danmark, Kina og USA.  En sterk industrigruppen bestående av Norway Seaweed, Ocean Forest, Austevoll Seaweed Farm, Hardangerfjord Seaweed Farm, Hortimare, Seaweed Energy Solutions, Salten Algae og Folla Alger har hatt en veldig viktig rolle i dette dyrkningsprogrammet.