32. GutMatters – Kartlegging og forbedring av tarmhelsen hos oppdrettslaks - Et nytt FHF-prosjekt

18 april 19:00 - 20:00

32. GutMatters – Kartlegging og forbedring av tarmhelsen hos oppdrettslaks - Et nytt FHF-prosjekt

Åshild Krogdahl

Tarmbetennelse, diaré og malabsorpsjon av fett er tilstander som observeres hyppig hos oppdrettslaks i Norge. Sporadisk ses også kreft. Disse tilstandene indikerer at tarmfunksjon og tarmhelsen ikke er optimal. Laksens tarmhelse har til nå fått liten oppmerksomhet til tross for den viktige betydningen den har for fiskens produksjon, helse og velferd. Tidligere forskning indikerer at det økende innslaget av planteprodukter i fôret kan være en viktig medvirkende årsak til tarmproblemene som observeres. Planter inneholder antinæringsstoffer og ulike fibertyper som er kjent for å påvirke tarmfunksjonen, endre tarmens mikrobiota og påvirke ernæringsstatus hos fisken. 

GutMatters er et forskningssamarbeid mellom forskere ved NMBU, Aquamedic As, NIFES, NOFIMA og Universitetet i København. Flere næringsaktører, både oppdrettere og fôrfirmaer, bidrar med nødvendige ressurser inn i prosjektet. Det overordnede målet for prosjektet, er å bedre tarmhelsen hos laks ved å:

  1.       Framskaffe kunnskap om hvilke tarmhelseproblemer som forekommer hos laks i sjø.
  2.       Vurdere hvilken betydning fôrets sammensetning, fiskens miljø- og produksjonsforhold har for tarmproblemene som avdekkes og hvilke mekanismer som ligger under.
  3.       Studere samspill mellom fôrets råvaresammensetning og tarmhelse.
  4.       Finne muligheter for å redusere tarmhelseproblemer ved endringer i fôrets sammensetning.

Prosjektet omfatter to hovedarbeidspakker med delaktiviteter som vist nedenfor

AP1 Feltundersøkelse av tarmhelsestatus hos laks i Norge

Prøver av fisk i sjø vil bli samlet inn tre ganger fra de samme populasjonene i løpet av ett. Denne kartleggingen omfatter hele seks anlegg i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Analyser vil vise status for tarmens struktur og immunstatus, fordøyelses- og barrierefunksjon, og tarmmikrobiota. Detaljerte analyser av fôrets sammensetning vil gi muligheter for å sammenholde informasjon om hvordan fôrsammensetning samspiller med variasjoner i miljø, drift, tarmmikrobiota, tarmfunksjon og tarmhelse.

AP2 Kontrollerte forsøk

Forsøk i kar og på laboratoriet tillater å etterprøve hypoteser fra AP1. I denne arbeidspakken skal effekten av samspillet mellom plantefôrmidler og komponenter i disse på tarmfunksjon og tarmhelse studeres. Ytterligere kunnskap om mulige årsaker til tarmhelseproblemer som følge av økt bruk av planteingredienser er avgjørende for bedre produksjon og dyrevelferd. Arbeidet vil omfatte to kontrollerte fôringsforsøk så vel som modellforsøk med isolerte tarmsekker.

Prosjektet er i gang og de første analysene er underveis. Presentasjonen vil inneholde resultater fra den første runden med prøveuttak som er gjennomført i felt.