34. Risiko for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk

18 april 19:00 - 20:00

34. Risiko for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk

Lars Qviller

Alle former for biologisk produksjon gir muligheter for spredning av infeksjonssykdommer til mottakelige individer, både innenfor produksjonsenhetene og til omgivelsene.  Sannsynligheten for og konsekvensen ved en slik spredning varierer med en rekke faktorer knyttet til smittestoff, individ og miljø. Begrepet «risiko» benyttes for å beskrive en situasjon som omfatter både sannsynligheten for og konsekvensen av en hendelse. Vurderinger av disse to forholdene gjøres blant annet av vitenskapelige institusjoner og kalles risikovurderinger. På grunnlag av konklusjoner i risikovurderinger iverksetter myndigheter, næringer og eiere av biologiske produksjoner tiltak for å redusere sannsynligheten for introduksjon av nye smittestoffer og/eller redusere de uheldige konsekvensene av smitte. En bruker ordet risikohåndtering om slike tiltak. 

Hva er sannsynligheten for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk, og hva er konsekvensen av slik smitteoverføring? Dette skal besvares og belyses i et prosjekt initiert og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Grunnlaget for en slik vurdering er forskningsbasert kunnskap både om smittestoff, fisk og det akvatiske miljøet. 

Rapporten fra prosjektet vil inneholde kunnskapsstatus basert på vitenskapelige undersøkelser og rapporter, og risikovurderinger av muligheten for spredning. Rapporten skal leveres innen 1. juni 2018. Rapporten vil bli etterfulgt av en artikkel i et peer-review tidsskrift.